ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:
ประกาศรับบุคลากร - ธ.ก.ส.
ประกาศรับสมัครงานว่างประกาศรับบุคลากร - ธ.ก.ส. | งานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา อัพเดท : JOB.SIAMHRM.COM :- เปิดรับสมัคร ประกาศรับบุคลากร - ธ.ก.ส. , หางาน ประกาศรับบุคลากร - ธ.ก.ส. , ตำแหน่งงานราชการ, ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ, ตำแหน่งงานสถาบันการศึกษา, ตำแหน่งงานการศึกษา, งานราชการ, งานรัฐวิสาหกิจ, งานการศึกษา

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ทำหน้าที่จัดทำรายงานผลการสอบทานและประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในทุกด้าน ส่งเสริมให้เกิดการควบคุมภายในเพื่อการบริหารและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐ ศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ หรือการควบคุม ภายใน หรือบริหารความเสี่ยง หากมีวุฒิบัตร เช่น CPA, CIA, CPIAT หรือวุฒิบัตรการตรวจสอบภายในอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบ ตรวจสอบเทคนิคการควบคุม ตรวจสอบระบบงานที่พัฒนาบนเครื่อง PC ตรวจสอบการบริหารงานด้านคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคอมพิวเตอร์จากธนาคาร/สถาบันการเงิน หากมีวุฒิบัตร CISA, CIA, CISSP จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร)

- มีความขยัน อดทน รู้จักพัฒนาตนเอง อัธยาศัยดี มีใจให้บริการ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.มาก่อน

อัตราเงินเดือน ปริญญาตรี ขั้นต้น 9,600 บาท ปริญญาโท ขั้นต้น 12,000 บาท หากมีประสบการณ์ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการสำหรับตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2553 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 0-2280-0180 ต่อ 2548 หรือ 0-2280-8646 โดยสามารถเลือกสมัครตำแหน่งที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามประกาศได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์การสอบข้อเขียนในวันสอบสัมภาษณ์และจะทำ การตรวจสอบอีกในภายหลัง หากปรากฏว่าคุณสมบัติ ของท่านใดไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ และนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปยื่นชำระเงินที่ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2553 ในเวลาทำการ ของธนาคาร ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท

2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการอินเตอร์เน็ต 20 บาท

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น และการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายในเวลาที่กำหนด โดยธนาคารจะไม่คืนค่าเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นลงประกาศงาน วันที่ 19/04/2010 22:17:30
จำนวนผู้ชม 3841
ครั้ง

หางานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานสถิติ,นายช่างเทคนิค,นักโภชนาการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลระยอง) ( บัดนี้ - 10 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 3 - 11 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
สสส.รับสมัคร ผู้ชำนาญการกลุ่มสนับสนุนงานนวัตกรรม (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง (8 - 12 กันยายน 2557) 03/09/2014
กรมบังคับคดี รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ( 8 - 26 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
หางานรัฐวิสาหกิจ
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานวุฒิปวส. (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
บริษัททีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล. เจ้าหน้าที่งานด้านช่าง หลายอัตรา 28/08/2014
ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ หลายอัตรา บัดนี้ถึงสิ้นธันวาคม 2557 28/08/2014
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 (29 สิงหาคม - 18 กันยายน 2557) 28/08/2014
หางานสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 2 (บัดนี้ - 26 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ช่วยช่าง (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครช่างเทคนิค , คนงาน (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะสังคมศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้สอน ( 2 - 6 กันยายน 2557 ) 03/09/2014

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานผ่าน Pocket PC


พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา (ว่าง)


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)

ลงโฆษณา Banner
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
jobduzy.com
freejobthai.com
ติดต่อทีมงาน


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


แลกแบนเนอร์
SiamHRM.com : Jobs Online

หางาน

ประกาศงานฟรี

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!แนะนำ สำหรับ Web Sites ที่มี เนื้อหากลุ่มเดียวกัน ติดต่อแลก Link กันได้ โดยนำ Code ด้านล่าง ไปติด หน้าแรก เท่านั้น!

ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
support (at) siamhrm.com

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน