ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:




รับสมัครงาน ปวส. - ปริญญาโท - อบจ.ภูเก็ต
ประกาศรับสมัครงานว่างรับสมัครงาน ปวส. - ปริญญาโท - อบจ.ภูเก็ต | งานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา อัพเดท : JOB.SIAMHRM.COM :- เปิดรับสมัคร รับสมัครงาน ปวส. - ปริญญาโท - อบจ.ภูเก็ต , หางาน รับสมัครงาน ปวส. - ปริญญาโท - อบจ.ภูเก็ต , ตำแหน่งงานราชการ, ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ, ตำแหน่งงานสถาบันการศึกษา, ตำแหน่งงานการศึกษา, งานราชการ, งานรัฐวิสาหกิจ, งานการศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 48 อัตรา สายงานระดับ 3

1. นิติกร 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง

- วุฒิปริญญาโท ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย

3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

5. นักวิชาการเงินและบัญชี 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

6. นักวิชาการคลัง 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐ ศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง

7. สันทนาการ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้

8. นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหารรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

9. นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

10. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุข การพยาบาลสุขศึกษา สายงานระดับ 2

1. นายช่างโยธา 3 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตย กรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง

2. นายช่างเขียนแบบ 4 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิค วิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตย กรรม สถาปัตยกรรม

3. นายช่างเครื่องกล 4 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิคเขียนแบบ เครื่องกล ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม4. นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา

- วุฒิ ปวท. ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์

- วุฒิ ปวส. ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์

5. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา

- วุฒิ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา ทางเกษตรกรรม

6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

- วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปสำหรับทางการบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

7. เจ้าพนักงานพัสดุ 6 อัตรา

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางบัญชี เลขานุการเทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ทุกตำแหน่ง สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบ



อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ระดับ 2 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา 2 ปี คือ อันดับ ท.2 ขั้น 6,470 บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา 3 ปี คือ อันดับ ท.2 ขั้น 7,100 บาท

ระดับ 3 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ คือ อันดับ ท.3 ขั้น 7,940 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ http://www.phuketcity.org หรือ http://job.phuketcity.org



ลงประกาศงาน วันที่ 10/05/2010 13:08:37
จำนวนผู้ชม 8117
ครั้ง





หางานราชการ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ ( 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งนัักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการเงินและบัญชีี, นักวิชาการพัสดุ, นักโภชนาการ, นักกายภาพบำบัด, นักรังสีการแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข 28/07/2014
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ( 1 - 15 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี) ( 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
หางานรัฐวิสาหกิจ
กรมประมง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี) ( 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) ( 11 - 22 พฤศจิกายน 2556 ) 11/11/2013
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)( 11- 22 พฤศจิกายน 2556 ) 11/11/2013
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ( 11 - 22 พฤศจิกายน 2556 ) 11/11/2013
การไฟฟ้านครหลวง รับนายแพทย์ , ทันตแพทย์ (บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2556) 04/11/2013
หางานสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์) ( บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2557 ) 28/07/2014
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา (บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2557) 14/05/2014
มศว รับสมัครอาจารย์ (1) 7 - 0892 สังกัดคณะพลศึกษา (บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2557) 14/05/2014
มศว รับสมัครพนักงานพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์ (บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2557) 14/05/2014
มศว รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปวช.ขึ้นไป) บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2557 14/05/2014

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:




Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานผ่าน Pocket PC


พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา












พื้นที่โฆษณา (ว่าง)


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)

ลงโฆษณา Banner
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
jobduzy.com
freejobthai.com
ติดต่อทีมงาน


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.




Feature
 Set Home Page


แลกแบนเนอร์
SiamHRM.com : Jobs Online

หางาน

ประกาศงานฟรี

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!



แนะนำ สำหรับ Web Sites ที่มี เนื้อหากลุ่มเดียวกัน ติดต่อแลก Link กันได้ โดยนำ Code ด้านล่าง ไปติด หน้าแรก เท่านั้น!

ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
support (at) siamhrm.com

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน