ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประกาศรับสมัครงานว่างรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | งานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา อัพเดท : JOB.SIAMHRM.COM :- เปิดรับสมัคร รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร , หางาน รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร , ตำแหน่งงานราชการ, ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ, ตำแหน่งงานสถาบันการศึกษา, ตำแหน่งงานการศึกษา, งานราชการ, งานรัฐวิสาหกิจ, งานการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 3 อัตรา อาศัยความตาม ข้อ 14
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง
พ.ศ.2551 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1) อาจารย์ ประจำคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
2) อาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3) อาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
2. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 10/2552)

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

* (บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 4/2553)

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดย
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร และต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
ที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
5.1 หนังสือรับรองการศึกษา (ฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) หรือปริญญาบัตร
และใบระเบียนแสดงผลการเรียนต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5.3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว
จำนวน 3 แผ่น
5.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
5.6 สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
5.7 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงในประกาศนี้จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการ
บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนี้ เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 100 บาท
โดยต้องชำระค่าสมัครที่ งานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2553
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี และป้ายประชาสัมพันธ์
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือ http://lps.snru.ac.th และสอบแข่งขัน
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 (สถานที่สอบจะประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)ลงประกาศงาน วันที่ 01/06/2010 12:35:58
จำนวนผู้ชม 2009
ครั้ง

หางานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานสถิติ,นายช่างเทคนิค,นักโภชนาการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลระยอง) ( บัดนี้ - 10 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ( 3 - 11 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
สสส.รับสมัคร ผู้ชำนาญการกลุ่มสนับสนุนงานนวัตกรรม (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง (8 - 12 กันยายน 2557) 03/09/2014
กรมบังคับคดี รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ( 8 - 26 กันยายน 2557 ) 03/09/2014
หางานรัฐวิสาหกิจ
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานวุฒิปวส. (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 15 กันยายน 2557) 03/09/2014
บริษัททีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล. เจ้าหน้าที่งานด้านช่าง หลายอัตรา 28/08/2014
ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ หลายอัตรา บัดนี้ถึงสิ้นธันวาคม 2557 28/08/2014
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 (29 สิงหาคม - 18 กันยายน 2557) 28/08/2014
หางานสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 2 (บัดนี้ - 26 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ช่วยช่าง (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะแพทยศาสตร์ มศว รับสมัครช่างเทคนิค , คนงาน (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
คณะสังคมศาสตร์ มศว รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ - 30 กันยายน 2557) 03/09/2014
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้สอน ( 2 - 6 กันยายน 2557 ) 03/09/2014

 

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานผ่าน Pocket PC


พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา (ว่าง)


พื้นที่โฆษณา (ว่าง)

ลงโฆษณา Banner
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


แลกแบนเนอร์
SiamHRM.com : Jobs Online

หางาน

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!แนะนำ สำหรับ Web Sites ที่มี เนื้อหากลุ่มเดียวกัน ติดต่อแลก Link กันได้ โดยนำ Code ด้านล่าง ไปติด หน้าแรก เท่านั้น!

ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ


สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน